تماس با ما خانه

فناوری اطلاعات

شرکت پردازشگران نوانديش در راستاي اهداف خود و با جمع آوري تيم هاي متخصص، توانايي ارائه خدمات ذيل را در زمينه فن آوري و توليد نرم افزار را دارد  و تا كنون پروژه هاي بسيار متنوع در سطوح ملي و استاني براي وزارت خانه ها، سازمانهاي و شركتهاي بزرگ انجام داده است.

يكي از افتخارات اين شركت موفقيت 95 درصدي پروژه هايش مي باشد و همواره سرلوحه تمامي فعاليت هاي خود به نتيجه رساندن پروژه ها و عملياتي كردن آنها بوده است. 

واحد تحقيق و توسعه اين شركت همواره در جستجوي نيازهاي بازار از يك سو و شناخت تكنولوژي هاي نوين نرم افزاري و سخت افزاري  متناسب از سوي ديگر بوده است و راهكارهاي بسيار متنوع را تا كنون به مشتريان خود ارائه كرده است.

 
 
                                                                    

  خدمات مشاوره مديريت:

       تهيه RFP براي پروژه هاي نرم افزاري.

       مطالعه، تحليل نيازمنديها و ارائه راهکارهاي مناسب.

       شناخت و امکان سنجي .

       نظارت بر اجراي پروژه هاي مختلف .

       مشاوره در زمينه IT  و در راستاي ماموريتها و اهداف سازمان

 

  توسعه سيستمهاي كاربردي:

      سيستمهاي مکانيزه و اتوماسيونهاي اداري(Total Systems)

      سيستمهاي MIS

      توسعه و تقويت سيستم هاي اطلاعاتي و کاربردي

      طراحي و توليد سيستم هاي کدينگ منطق با نياز مشتري

      سيستم هاي مبتنی بر بارکد، کارت و RFID  

زبانهاي برنامه نويسي:

:Desing & Analyze:                     Data Base:                 Software Architecture:           Application & Web Programming 

  RUP, UML, SSADM                           Oracel                          Client Server, .Net                          Visual C# .Net    

  System Architect, rational Rose      SQL Server                                                                         Visual Basic .Net    

                                                                        Asp . Net, php

& Analyze:             Data Base:                  Software Architecture    Application & web Programming: 

   RUP, UML, SSADM              Oracle                           Client Server, .Net             Visual C# .NET 

   System Architect, Rational   Rose SQL Server                                                    Visual Basic .NET

                                             Access                                                                            Asp .Net

                                                                                                                        Visual Basic 6